เกี่ยวกับเรา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลพระนคร” ใช้อักษรย่อ ส.มทรพ. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TCEHNOLOGY PHRA NAKHON ALUMNI ASSOCIATION ใช้อักษรว่า RMUTPA

สัญลักษณ์ของสมาคม
เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่ภายใน รูปวงรี 2 วงซ้อนกัน มีข้อความอักษรย่อ ส.มทรพ. อยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัยและชื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบรรจุอยู่ภายในวงรีรอบนอก โดยมีดอกไม้ทิพย์ปิดหัวและท้ายชื่อสมาคม

logo-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อเป็นศุนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม
4. เพื่อส่งเสริมการกุศล กีฬา และบันเทิง
5. ไม่เกี่ยวข้องการเมือง