การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกสมาคมท่านเดิม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำการบริหารงานในครั้งนี้ด้วย มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการแนะนำ ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร และคณะกรรมการชุดใหม่ แผนปฏิบัติงานของสมาคมฯ จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร มีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ๒๕ คน