การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

=s016

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และที่ปรึกษาสมาคมฯเข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำการบริหารงานในครั้งนี้ด้วย มีวาระการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของสมาคมฯ การพัฒนาสื่อเผยแพร่ออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า รวมทั้งด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ศิษย์เก่าผู้เป็นสมาชิกจะได้รับ จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ๑๗ คน


ที่มา : สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร