ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพ และได้ประกอบวิชาชีพในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคง และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับศิษย์เก่าปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการคัดเลือกฯและใบสมัครได้ที่ : กฎเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 02-665-3777 ต่อ 6961