อนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นายกสมาคมโชติเวช ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะอนุกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558  เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558    ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘