“พระนคร…วิชาการ”

“พระนคร…วิชาการ” การจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากร เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดย ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี หลังจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ Continue Reading →

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร Continue Reading →

Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่! รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่งมอบกระเช้าแสดงความยินดียินดีกับ “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการแข่งขันลีลาศ อ.ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการชมรมกีฬาลีลาศคนล่าสุด Continue Reading →

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) Continue Reading →

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า