test

กิจกรรม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) Continue Reading →

0 comments

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

0 comments

การประชุม

อนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นายกสมาคมโชติเวช ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะอนุกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558  เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558    ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0 comments

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม

0 comments

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

0 comments

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) Continue Reading →

0 comments

รับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด “ผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี – บุคลิกภาพดี – กระตือรือร้น – รักงานบริการทำงานตามเวลาห้างได้ โทรศัพท์ : 02-650-9181 ต่อ 1152-1156 หรือ 092-423-2121

0 comments

ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพ และได้ประกอบวิชาชีพในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคง และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับศิษย์เก่าปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการคัดเลือกฯและใบสมัครได้ที่ : กฎเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 02-665-3777 ต่อ 6961

0 comments