test

กิจกรรม

“พระนคร…วิชาการ”

“พระนคร…วิชาการ” การจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากร เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดย ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี หลังจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ Continue Reading →

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร Continue Reading →

Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่!

Congratulations! ศิษย์เก่า พ.พ. & ผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง รั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร…คนใหม่! รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ส่งมอบกระเช้าแสดงความยินดียินดีกับ “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร ปลื้ม! นายกสมาคมศิษย์เก่า พ.พ.สนับสนุนกระจกเงาโดย “บริษัท เอส.วี.อินเตอร์กลาส จำกัด” สำหรับใช้ในงานเอนกประสงค์ ทั้งการเรียนการสอนวิชาลีลาศ การฝึกซ้อมกีฬาลีลาศและการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล ผู้จัดการแข่งขันลีลาศ อ.ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้จัดการชมรมกีฬาลีลาศคนล่าสุด Continue Reading →

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) Continue Reading →

การประชุม

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ผู้บริหารแห่ง บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯได้เรียนเชิญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทั้ง 4 Continue Reading →

อนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นายกสมาคมโชติเวช ประธานชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะอนุกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558  เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558    ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ส.มทรพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) Continue Reading →

รับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด “ผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานขายชั่วคราวสินค้าแฟชั่น จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี – บุคลิกภาพดี – กระตือรือร้น – รักงานบริการทำงานตามเวลาห้างได้ โทรศัพท์ : 02-650-9181 ต่อ 1152-1156 หรือ 092-423-2121

ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2559

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพหลากหลายอาชีพ และได้ประกอบวิชาชีพในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีฐานะเศรษฐกิจที่มั่นคง และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับศิษย์เก่าปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการคัดเลือกฯและใบสมัครได้ที่ : กฎเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) 02-665-3777 ต่อ 6961